Interview Celia

Meet Celia from Norway and the story behind her Sportymaps prints.
Interview in Norwegian, English translation further below.

Sportymaps-Customer-Celia-2

Du har flere maraton- og halvmaratonbaneplakater på veggen din i hjemmet ditt. Husker du da du først ble kjent med Sportymaps?
Jeg ble først kjent med Sportymaps gjennom et innlegg på Instagram. Jeg var midt i bevegelsen og visste med en gang at jeg måtte ha Sportymaps på veggen i det nye hjemmegymmet mitt.

Hvorfor ønsket du å huske dine løpsprestasjoner med Sportymaps?
Jeg liker å løpe og reise i kombinasjon. Jeg elsker å gjøre halve og fulle maraton i forskjellige land. Maraton og halvmaraton koster trening og dedikasjon. Jeg synes plakatene er en flott påminnelse om det. De gir meg motivasjon når jeg trener hjemme. Jeg elsker også den rene og enkle designen.

Har du et favorittprint fra Sportymaps og hvorfor?
Jeg har store for mine fulle maratonprestasjoner og små for mine halvmaraton (med motsatte farger). Min favoritt er The Great wall half marathon. Dette er til dags dato den mest forskjellige og spesielle maratonopplevelsen for meg.

Har du en fremtredende plass i din ‘pain cave’, motiverer plakatene deg når du trener hjemme?
De motiverer meg mye og minner meg om prestasjonene mine. De har også blitt noe av et samlerobjekt for meg. Jeg har gitt plass til de neste.

Du har kjørt mange arrangementer utenfor Norge. Har du trent annerledes for disse arrangementene?
Når jeg har et maraton som kommer, har jeg alltid en treningsplan mot det. Jeg trener mer for et løp i utlandet fordi de ofte koster litt penger, så jeg føler meg mer forpliktet til å gjøre mitt aller beste. Jeg føler ofte at løp i Norge ikke er så stor avtale.

Har du noen sportslige mål eller planer for fremtiden?
Mitt drømmemål er å fullføre World Marathon Majors, London, Chicago, Boston, Tokyo, New York og Berlin. Jeg har fullført New York og Berlin, og jeg hadde et sted for Chicago i 2020, som dessverre ble kansellert på grunn av Covid.

Til slutt har du noen tips for løpere som ønsker å kjøre et arrangement utenfor hjemlandet?
Planlegg ernæringen din godt. Jeg er veldig selektiv og kresen om hvilken mat jeg klarer å konsumere under løpeturen. Jeg har alltid med meg barer eller snacks som jeg vet fungerer for meg og som jeg er vant til. Jeg har også med meg øyeblikkelig havregryngrøt til frokost og en vannkoker. Definisjonen av “frokost” er veldig forskjellig i forskjellige land. Havregryngrøt hjemmefra reddet meg før halvmaraton i Kina. På lange avganger bruker jeg alltid kompresjonssokker og prøver å sørge for å stå opp og bevege meg litt. Lange flyreiser får deg ofte til å føle deg hovne, så jeg bruker både komfortable sko og behagelige klær. Jeg prøver også å styre søvnen min slik at overgangen til en annen tidssone går så smidig som mulig. Det er også lurt å planlegge det i henhold til starttidspunktet ditt, Marathons starter ofte veldig tidlig om morgenen, noen ganger kan du bruke det som en fordel når du kommer fra en annen tidssone. Til slutt minner jeg meg alltid på å nyte alt og ikke stresse for mye, for meg handler det om at opplevelsen ikke er å være den første som krysser mållinjen. Jeg minner meg selv på å sette pris på øyeblikket og min evne til å løpe.

Sportymaps-Customer-Celia-1

Celia in her home gym with medals and Sportymaps posters, like the one of the Reykjavik Half Marathon.

English version

You have several marathon and half marathon course posters on your wall in your hom egym. Do you remember when you first got to know Sportymaps?
I first got to know Sportymaps through a post on Instagram. I was in the middle of moving and knew immediately that I had to have Sportymaps on my wall in my new home gym.

Why did you want to remember your running achievements with Sportymaps?
I enjoy running and traveling in combination. I love to do half and full marathons in different countries. Marathon and half marathons cost training and dedication. I think the posters are a great reminder of that. They give me motivation when I train at home. I also love the clean and simple design.

Do you have a favorite Sportymaps print and why?
I have big ones for my full marathon achievements and small ones for my half marathons (with opposite colors). My favorite is The Great wall half marathon. This is to date the most different and special marathon experience for me.

Having a prominent place in your ‘pain cave’, do the posters motivate you when you’re sporting at home?
They motivate me a lot and remind me of my achievements. They have also become somewhat of a collector’s item for me. I have left space for my next ones.

You have ran many events outside of Norway. Have you trained differently for those events?
When I have a marathon coming up, I always have a training plan towards it. I train more for a run abroad because they often cost a bit of money, so I feel more obliged to do my very best. I often feel that runs in Norway are not as big a deal.

Do you have any sportive goals or plans for the future?
My dream goal is to complete the World Marathon Majors, London, Chicago, Boston, Tokyo, New York and Berlin. I have completed New York and Berlin and I had a spot for Chicago in 2020, which unfortunately was cancelled due to Covid.

Lastly do you have any tips for runners who want to run an event outside of their home country?
Plan your nutrition well. I am very selective and picky about what food I manage to consume during a run. I always bring with me bars or snacks that I know work for me and that I’m used to. I also bring with me instant oatmeal porridge for breakfast and a travel water boiler. The definition of “breakfast” is very different in different countries. Oatmeal porridge from home saved me before my half marathon in China. On long haul flights I always wear compression socks and try to make sure to get up and move a bit. Long flights often make your feel swollen, so I wear comfortable shoes as well as comfortable clothes. I also try to manage my sleep so that the transition into a different time zone goes as smooth as possible. It is also wise to plan it according to your starting slot time, Marathons often start very early in the morning, sometimes you can use that as an advantage when you arrive from a different time zone. Finally I always remind myself to enjoy everything and not stress to much, for me it is all about the experience not being to first one to cross the finishing line. I remind myself to appreciate the moment and my ability to run.

Sportymaps-Customer-Celia-3

Commemorate your sportive achievements in style!

Personalize your print today.