Interview Marcus

Meet Marcus from the Netherlands and his story behind his Sportymaps prints.
Interview in Dutch, English transcript below.

marcus-nl-Sportymaps-posters

Alweer een aantal jaren geleden kocht je bij ons je eerste Sportymaps poster. Voor welke marathon was dat ook al weer?
Dat was in september 2016, mijn allereerste marathon. En dat was Moskou (tevens ook een van mijn mooiste!).

Weet je nog waarom je die eerste print bij ons kocht?
Ja, dat weet ik nog goed! Ik zag het voorbij komen op Instagram en dacht gelijk : Wauw, wat gaaf! Voordat ik de de marathon ging doen wist ik al: die print komt bij aan de muur!

Ondertussen heb je de muur in je woonkamer aardig vol hangen met Sportymaps route posters van marathons over de hele wereld. Zit er een evenement bij waar je de mooiste herinneringen aan hebt en zo ja, waarom?
Ja zeker, ondanks dat elke marathon zijn eigen unieke verhaal heeft, steekt de Marathon van Sydney er toch wel boven uit! Dat was de eerste keer dat ik (alleen) naar Australië vloog en de marathon ook nog eens voor het eerst onder de 3 uur liep. Echt een droom die uit kwam. En waar ik nog steeds heel trots op ben.

Zijn er misschien ook minder leuke herinneringen aan je marathons?
Ja en nee… Ik ben altijd trots op elke marathon die ik uitloop, maar ja soms baal je wel van een slechtere tijd die je loopt. Maar ik weet ook het kan niet altijd PB-time zijn..

De omstandigheden van een marathon in Australië,  Dubai of Moskou lijken me heel anders dan een marathon in Nederland. Heb je hier nog specifiek anders voor getraind? Meer in de warmte of kou gelopen of bewust wat meer in de heuvels gerend?
Klopt, in het buitenland heb ik vaak met andere temperaturen te maken en ook geen vlak parcours en daar heb ik me zo vaak op verkeken. Maar elke keer leer ik er weer wat van. Er op trainen is erg lastig omdat we in Nederland niet echt op hoogtes kunnen trainen. Dus ik zie dat vaak maar als een extra uitdaging!

Heb je voor de toekomst nog meer marathons op je wensenlijst staan?
Ik zou dit jaar naar Hamburg en naar New York gaan, maar helaas door de Corona crisis gingen deze marathons niet door, heel erg balen! Misschien volgend jaar. Verder wil ik graag weer naar Australië om daar marathons te gaan doen. Brisbane, Gold Coast, Perth, en Adelaide staan nog op mijn lijst.

Heb je daarnaast nog specifieke hardloopdoelen zoals bijvoorbeeld een streeftijd of juist een ander soort evenement (ultra, trail)?
Ik wil graag nog ooit een marathon op een gemiddelde tempo van 15 km/u gaan doen. Dat zou betekenen in een tijd van onder de 2 uur 50 minuten!

Als laatste heb je misschien nog een tip voor hardlopers die ook een marathon in het buitenland willen gaan lopen?
Ja zeker en ik zou het zelfs aanraden! Wees niet bang, maar bereid je wel altijd goed voor. Zoek gewoon een leuke uit (ze zijn allemaal leuk) en gewoon gaan! Oja en na de marathon gelijk naar Sportymaps.com voor een print!!

Marcus-NL-breaking3

Marcus finishing sub 3 at the Sydney Marathon

English version

Several years ago you bought your first Sportymaps poster from us. Which marathon was that again?
That was in September 2016, my very first marathon. And that was Moscow (also one of my most beautiful events!).

Do you remember why you bought that first print from us?
Yes, I remember that. I saw it on Instagram and I was right: Wow, how cool! Before I started doing the marathon I already knew: that print will be added to my wall!

In the meantime you have covered the wall in your living room with Sportymaps route posters of marathons all over the world. Is there an event that you have the best memories of and if so, why?
Yes certainly, although each marathon has its own unique story, the Sydney Marathon still stands out! That was the first time that I flew (alone) to Australia and also ran the marathon for the first time under 3 hours. Truly a dream come true and which I am still very proud of.

Are there perhaps less pleasant memories of your marathons?
Yes and no … I am always proud of every marathon I complete, but yes sometimes you are fed up with a worse time you run. But I also know it can’t always be a PB.

The circumstances of a marathon in Australia, Dubai or Moscow seem very different to a marathon in the Netherlands. Did you train differently for this? Have you walked more in the heat or cold or consciously ran a bit more into the hills?
That’s right, abroad I often have to deal with different temperatures and not a flat course and I have misjudged that so often. But every time I learn something from it. Training for it is very difficult because we cannot really train at heights in the Netherlands. So I often see that as an extra challenge!

Do you have more marathons on your wish list for the future?
I was going to Hamburg and New York this year, but unfortunately because of the Corona crisis these marathons were canceled, very disappointing! Maybe next year. I would also like to go back to Australia to do marathons there. Brisbane, Gold Coast, Perth, and Adelaide are still on my list.

Do you also have specific running goals such as a target time or a different type of event (ultra, trail)?
I would like to run a marathon at an average speed of 15 km / h one day. That would mean in under 2 hours 50 minutes!

Finally, you might have a tip for runners who also want to run a marathon abroad?
Yes and I would even recommend it! Don’t be afraid, but always prepare well. Just pick a fun one (they’re all fun) and just go! Oh and after the marathon straight to Sportymaps.com for a print !!

marcus-nl-Sportymaps-collectionjpg

Commemorate your sportive achievements in style!

Personalize your print today.