Interview Monica

Meet Monica from the Netherlands and the story behind her impressive Sportymaps collection!
Interview in Dutch, English transcript below.

Sportymaps Customer Monica-1

Ik denk dat we wel kunnen stellen dat hardlopen een heel belangrijk onderdeel van je leven is. Zowel ‘hobbymatig’ als vanuit je bedrijf Move by MD maak je heel veel kilometers. Hoe is dat zo gekomen?
​Ooit ben ik ook begonnen met 1 minuut hardlopen en 2 minuten wandelen. Wat vond ik dat zwaar. Toen deed ik het er een beetje bij. Eind 2015 kwam het idee om een marathon te lopen. Toevallig liep ik eerder een 50 km bij de Sallandtrail dan een marathon. De sfeer op de trails vond en vind ik fijner dan bij de wegwedstrijden. Je hebt minder de tijdsdruk en het willen presteren. Het presteren bij de trails is de finish halen. 
In 2017 heb ik vanaf april niet kunnen lopen en de prognose was dat ik nooit meer zou lopen. Gelukkig kon ik eind 2017 weer opbouwen. De langere afstanden lagen mij meer dan de kortere, dus was mijn focus om kilometers te trainen en geen snelheid. Dat ben ik toen gaan doen. Zo ben ik uitgekomen op de afstanden die ik nu loop.
Nu loop ik en doe ik andere sporten er een beetje bij. Het is omgedraaid. 

Je loopt vaak en ook veel ultra lopen. Is het lopen van een ultra voor jou de ultieme loopervaring of kun je ook nog genieten van een rondje van bijvoorbeeld 10 kilometer?
​Lopen van een ultra is voor mij genieten en lang buiten zijn. Er zijn ook momenten dat je aan het afzien bent. Ik kan ook zeker genieten van een kort rondje. Mijn trainingsrondjes door de weeks zijn ook kort en probeer ik efficiënt te doen. Ik geef ook nog praktijkvakken bij een sportopleiding. Mijn lijf zou het niet trekken om veel langer dan 10 km te lopen tijdens een werkdag. 

Je hebt ondertussen ook een flinke collectie Sportymaps posters. Zijn er favorieten bij?
​Mijn absolute favoriet is de Dolimoti Extreme Trail 103 km met 7150 D+. Wat een race was dat. Misschien niet zo handig om deze als eerste 100 km race te doen. Ik heb hem wel uitgelopen echter leek dat de eerste 30 km niet te gaan gebeuren. Bij de eerste checkpoint had ik maar 10 minuten over! In die race kwam ik er wel achter dat ik echt een diesel ben. 
Het parcours was zwaar, veel lange klimmen, sneeuw, technisch en afdalingen die je ook niet vlot kon rennen. Het is een mooie herinnering aan een wedstrijd die voor mij speciaal is. Ook al was de taal een barrière: met handen en voeten kun je ook communiceren met de vrijwilligers. 
Dit jaar hoop ik de set van de Great Escape en Bello Gallico aan te vullen met de Legendstrail en Another One Bites the Dust. Dan zou ik de Slam halen bij die wedstrijden. Dat betekent dat je alle races in een bepaalde volgorde binnen een jaar hebt gelopen. Drie races zijn 100 miles en de andere 275 km. 

Weet je nog hoe je Sportymaps voor het eerst ontdekte?
​Ik kwam het tegen op Instagram bij iemand en vond het heel leuk. Ik lijst ze in met de medaille erbij. Zo heb ik een mooie herinnering aan een race. Tot nu toe zijn het alleen Sportymaps van afstanden die langer zijn dan 100 km. 

Zijn er naast heel veel kilometers maken nog andere dingen die je speciaal traint voor ultralopen?
​Naast het trailrunnen/hardlopen train ik ook in de sportschool en met een trainer. Voor mij is mobiliteit en lenigheid ook belangrijk. Dat train ik ook meerdere keren in de week. Ik word erg stijf van het lopen en kwam er ook achter dat bepaalde gewrichten niet heel mobiel waren waardoor ik pijntjes kreeg. Die trainingen hebben mij ook veel gebracht. Ik kan nu beter reageren op de technische stukken, herstel sneller en heb tijdens het lopen ook minder pijntjes of ze komen later in de race. 
Voor de afwisseling zwem ik ook nog. 

Heb je nog andere sportieve doelen voor de toekomst? Het lopen van een snelle tijd op een bepaalde (lange) afstand of deelname aan een specifiek evenement?
Nu train ik voor de Legendstrail. Daarnaast ben ik gevraagd om mee te doen met de Marvel. Dat is eenzelfde principe als de Slam: er zijn vier races van 160 km en drie van 200 km in de Ardennen en Eifel. Die dien je uit te lopen binnen een bepaalde tijd. Er mogen mensen onderweg staan met eten en drinken, maar er zijn geen vaste verzorgingsposten. 
Wie weet nog een marathon lopen waarbij ik mijn huidige PR wil verbreken. Ik bekijk het race voor race.

Heb je nog een goede tip voor mensen die hun eerste ultra willen lopen?
​Ten eerste geniet! Voor mij staat de beleving voorop. Bouw het rustig op. Je hoort verhalen dat lopers ineens een 100 km lopen. Dat kan goed gaan. Hoe snel wil je na die ultra weer lopen? Als de belastbaarheid goed is, herstel je ook snel. Luister en kijk goed naar je lichaam.

Sportymaps Customer Monica 2

Monica’s impressive Sportymaps wall only consists of running courses of 100 km or more!!

English version

I think it’s safe to say that running is a very important part of your life. Both ‘hobby-wise’ as well as from your company Move by MD you make a lot of kilometers. How did that come about?
Once I started with 1 minute running and 2 minutes walking. I found that very hard. Then I did it a little on the side. At the end of 2015 the idea of running a marathon came. Coincidentally, I ran a 50 km at the Sallandtrail rather than a marathon. I liked and still like the atmosphere on the trails more than in road races. You have less time pressure and the desire to perform. Performing at the trails is getting to the finish line. 
In 2017, I was unable to run from April and the prognosis was that I would never run again. Fortunately, I was able to rebuild at the end of 2017. The longer distances suited me more than the shorter ones, so my focus was to train miles and not speed. That’s what I started doing then. That’s how I ended up with the distances I run now. 
Now I run and do other sports on the side a little bit. It’s the other way around.

You run often and also run a lot of ultra runs. Is running an ultra for you the ultimate running experience or can you also enjoy a lap of, say, 10 kilometers?
Running an ultra for me is enjoying and being outside for a long time. There are also moments when you are suffering. I can also enjoy a short lap. My training laps during the week are also short and I try to do them efficiently. I also teach practical courses at a sports school. My body would not be able to run much longer than 10 km during a working day. 

You also have quite a collection of Sportymaps posters. Are there any favorites among them?
My absolute favorite is the Dolimoti Extreme Trail 103 km with 7150 D+. What a race that was. Maybe not so convenient to do this as my first 100 km race. I did finish it however it didn’t seem like that was going to happen for the first 30 km. At the first checkpoint I only had 10 minutes left! In that race I found out that I really am a diesel. 
The course was tough, many long climbs, snow, technical and descents that you could not run smoothly. It is a nice memory of a race that is special to me. Even though the language was a barrier: with hands and feet you can also communicate with the volunteers. 
This year, I hope to supplement the set of the Great Escape and Bello Gallico with the Legend Trail and Another One Bites the Dust. Then I would get the Slam at those races. That means you run all the races in a certain order within a year. Three races are 100 miles and the other 275 miles. 

Do you remember how you first discovered Sportymaps?
I came across it on Instagram with someone and really liked it. I frame them with the medal attached. That way I have a nice memory of a race. So far it is only Sportymaps of distances longer than 100 km. 

Are there any other things you train especially for ultrarunning besides lots of kilometers?
Besides trail running/hard running I also train in the gym and with a trainer. For me, mobility and flexibility are also important. I train that several times a week as well. I get very stiff from running and also found out that certain joints were not very mobile which caused me pain. Those trainings have also brought me a lot. I can now react better to the technical parts, recover faster and have fewer pains during the run or they come later in the race. 
For a change, I also swim. 

Do you have any other sporting goals for the future? Running a fast time on a certain (long) distance or participation in a specific event?
Now I’m training for the Legendstrail. I have also been asked to participate in the Marvel. This is the same principle as the Slam: there are four races of 160 km and three of 200 km in the Ardennes and Eifel. You have to finish them within a certain time. There may be people along the way with food and drink, but there are no fixed supply stations. 
Who knows, I might run a marathon where I want to break my current PR. I’m looking at it race by race. 

Do you have any good tips for people who want to run their first ultra?
First of all, enjoy! For me, the experience comes first. Build it up slowly. You hear stories of runners suddenly running a 100km. That can go well. How soon do you want to run again after that ultra? If the load is good, you also recover quickly. Listen and watch your body.

Sportymaps Customer Monica 3

Commemorate your sportive achievements in style!

Personalize your print today.